Ima yachaykuna

YACHAYPA PURINAÑANKUNA

Pushak kamaywasika  mushuk yuyay charik paktayachay ñantami rurashka, kay yachayka pushay wakiwan tinkiri llamkaytami charin. Hatun Yachanawasika hamutanmi paypa llamkayka  ayllullakyakunata mushukyachinkapak  tawka yachaykunata paykunapa makipi churana. Chaymantami ayllullaktakunawan alli llamkak yachakuyta tantachin.

Yachayman yaykuypa, kullki yanapaypash pushaykamay

Kay kuskapika, yachaykamay wasi yachayman yaykunkapak, kullki yanapayta chaskinkapakpash pushaykamay rurayri willachikmi sakirin.

Kullki yanapay

Skip to content