Desafíos
Comunitarios

Biblioteca
Digital

Ambiente Virtual
de Aprendizaje

Evaluación del
Personal Académico

SIGA

Allishamushkaychik

ÑUKANCHIK RURAYKA  WALLPACHAYMI KAN

Kawsaypuranchik, llaktakawsay Amawtay Wasi Hatunyachanawasika tukuykunapak yachakuna wasimi kan; ashtawanpash ayllullaktakunapa yachakuna wasimi, shinallatak, mana ima charinkaraykulla yachachik wasikuchu kan. Kikin yachaykamayta, pushaykamayta, kullkikamayta, tantanakuytapash charinmi,  ishkay puncha karway killa, 2018 watapimi  wiñarirka.

Kay pachapika ishkay niki patay wiñachiy sinchiyachinapimi kan, kuski killapi, 2021 watapimi yachachiyta kallarirka.

Willaycha

¿Porqué estudiar en la Universidad
Amawtay Wasi?

HATUN YACHANAWASIMAN CHASKIYPI

YANAPAYTA MUTSUNKICHUK

Munashkapi yanapankapak kaypimi kanchik

Skip to content